Εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας (Εξετάσεις HLA)

Το εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας της ΕΛ.Τ.ΟΠ.Α., πέρα από την HLA Τυποποίηση των Μονάδων της Τράπεζας, μπορεί να προχωρήσει και σε επιπλέον Μοριακή Τυποποίηση Ανθρώπινων Λευκοκυτταρικών Αντιγόνων Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας, σε χαμηλή και υψηλή ανάλυση, σε δείγματα ασθενών και των οικογενειών τους, μετά από αίτημα Μεταμοσχευτικού Κέντρου ή Αιματολογικής Κλινικής, σε τιμές που ακολουθούν τον τιμοκατάλογο του ΕΟΜ.