Ποζιτρονικός/αξονικός τομογράφος (PET/CT)

Η ποζιτρονική τομογραφία (ΡΕΤ) είναι η πιο σύγχρονη απεικονιστική διαγνωστική μέθοδος της Πυρηνικής Iατρικής με εφαρμογές στην Ογκολογία, την Καρδιολογία και τη Νευρολογία.

Η εξέταση σε ποζιτρονικό / αξονικό τομογράφο (PET/CT) συνδυάζει την αξονική τομογραφία με την ποζιτρονική τομογραφία. Παρέχει εικόνες υψηλής ποιότητας συνδυάζοντας την ανατομική πληροφορία που παρέχει ο αξονικός τομογράφος (CT) με την πληροφορία για τη μεταβολική δραστηριότητα των μελετώμενων ιστών και οργάνων από τον ποζιτρονικό τομογράφο (ΡΕΤ).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.bioacademy.gr/health-services/H8OE/pet-ct