Τομέας Φαρμακολογίας- Φαρμακοτεχνολογίας

  • προ-κλινική και κλινική ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκου
  • Βιοισοδυναμίες και έλεγχοι φαρμάκων

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ένα υβριδικό σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογράφου Μάζας τριπλού τετράπολου – παγίδας ιόντων (LC/ESI-MS/MS), καθώς και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τις βιοαναλυτικές μελέτες και την αξιολόγηση των φαρμάκων.

Δυνατότητες /Υπηρεσίες  που προσφέρει το Εργαστήριο Βιοανάλυσης στο πεδίο της προ-κλινικής και κλινικής έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκου

 Κλινικές Μελέτες Φάσης Ι :

  • Φαρμακοκινητική (PK) φαρμάκων σε κλινικό στάδιο
  • Μελέτες βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας

Φαρμακοκινητική (PK) φαρμάκων σε προ-κλινικό στάδιο

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φαρμάκων τόσο σε φαρμακευτικά σκευάσματα

όσο και σε βιολογικά υγρά και ιστούς

  • Μεταβολισμός φαρμάκου (in vivo και in vitro)

Ποσοτικός προσδιορισμός βιοδεικτών (π.χ. πεπτίδια, ορμόνες) σε διάφορα βιολογικάυγρά και ιστούς

Μελέτες βιοκατανομής φαρμάκων μετά από χορήγηση

(π.χ. εγκεφαλική διείσδυση, ανάλυση όγκων)