Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος & Μεσεγχυματικών κυττάρων

  • Πραγματοποιείται η Δωρεά αργέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος με σκοπό τα κύτταρα αυτά να χρησιμοποιηθούν κυρίως για μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς με σοβαρά νοσήματα του αίματος (λευχαιμίες, μεταβολικά νοσήματα, ανοσοεπάρκειες, αυτοάνοσα νοσήματα κ.λ.π.)
  • Καλλιέργεια και Φύλαξη Μεσεγχυματικών κυττάρων
  • Απομόνωση, καλλιέργεια και ποιοτικός έλεγχος μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων του λίπους για την αποκατάσταση χόνδρινων ελλειμάτων σε ασθενείς
  • Απομόνωση, καλλιέργεια και ποιοτικός έλεγχος μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων του μυελού των οστών, για τη χορήγηση τους σε ασθενείς με πολλαπλη σκλήρυνση (Multiple Sclerosis-MS) και νόσο του κινητικού νευρώνα (Amyelotrophic Later Sclerosis-ALS)